Hugo Gehlin Vaseを追加しました。

Hugo Gehlin Vaseを追加しました。
<こちらで>ご覧頂けます。